Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Hiszek benned sport program II. alprogram
Kiíró:
Sportegyesületek Országos Szövetsége
Határidő:
08/15/2020
Érvényes:
08/15/2020
Tárgymutató:
tehetség-kiválasztás, alapvetően utánpótlás-nevelés
Pályázhat:
működő, belföldi székhellyel rendelkező, országos sportági szakszövetség, vagy sportszövetség tagjaként működő sportszervezetek
A kiíró(k) adatai
Hiszek benned sport program II. alprogram

HISZEK BENNED SPORT PROGRAM II. ALPROGRAM V. ütem
PROGRAM KIÍRÁS
Tehetség-kiválasztást végző, alapvetően utánpótlás-nevelő sportszervezetek sportszakmai alapfeladatainak elvégzéséhez, sportegyesületi szakmai programok megvalósításához

1. A Program megvalósítását támogató szervezet: Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága (a továbbiakban: Támogató)

2. A Program lebonyolításában közreműködő szervezet: Sportegyesületek Országos Szövetsége (a továbbiakban: Lebonyolító)

3. A HISZEK Benned Sport Program II. Alprogram (a továbbiakban: Program) célja:
A Támogató programot hirdet a hazai sportágazat területén működő, a helyi kis- és közepes sportszervezetek utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatai megvalósításának elősegítése érdekében. A Támogató azzal a céllal kívánja támogatni az ország bármely területén, helyi szinten integrált kis és közepes sportszervezetek tehetség-kiválasztó, utánpótlás-nevelési feladatainak megvalósítását, hogy a versenysport területén, helyi szinten tevékenyen szerepet vállaló sportszervezetek hatékonyabb munkát végezhessenek.

4. A rendelkezésre álló keretösszeg, pénzügyi forrása:
4.1 A Program V. ütemének támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 250 000 000 forint.
4.2 A Program V. ütemének megvalósítását szolgáló keretösszeg az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/23/29 - "Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzatán rendelkezésre áll.

5. A támogatott időszak:
5.1 Támogatott időszak: 2020. január 01.-2020. december 31. közötti időszak.
5.1.1 Támogatás felhasználásának időszaka:
A támogatás felhasználási időszaka 2020. január 01.-2020. december 31. A Program V. ütemének megvalósítását szolgáló támogatás felhasználása a 2020. január 01.-2020. december 31. közötti időszak gazdasági-pénzügyi eseményeihez kapcsolódóan keletkezett számviteli bizonylatokkal igazolható, amely bizonylatokhoz kapcsolódó pénzügyi teljesítés utolsó napja 2021. január 15.
5.1.2 Beszámolási határidő:
A támogatási szerződésben rögzített program befejezési időpontját követő 30 nap, de legkésőbb 2021. február 14.

6. A kedvezményezettek köre:
A Program kiírás nyílt. Kedvezményezettek a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései szerint működő, belföldi székhellyel rendelkező, országos sportági szakszövetség, vagy sportszövetség tagjaként működő sportszervezetek (a továbbiakban: Sportszervezet) lehetnek.
A Program keretében nem támogathatóak:
6.1. A látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei tagjaként működő és látvány-csapatsport támogatásban 2018-2020. években részesült Sportszervezetek, vagy a sportszervezetek látvány-csapatsportban működő és látvány csapatsport támogatásban 2018-2020. években részesült szakosztályai.
6.2. A többszakosztályos sportszervezetek esetében az(ok) a szakosztály(ok) jelentkezhet(nek) a programra, ahol a 6.1. pont szerinti kizáró feltétel nem teljesül a szakosztály(ok) vonatkozásában.

7. Támogatandó programtartalmak:
Azok a 6. pontban megjelölt kedvezményezettek által lebonyolított programok, amelyek a taglétszám növelését vagy megtartását szolgálják, így különösen a megnövekedett taglétszám következtében szükséges létesítmény-használat, edzők és további sportszakemberek (a továbbiakban együtt: Sportszakemberek) foglalkoztatásához kapcsolódó személyi jellegű kiadások, sporteszközbeszerzések, versenykiírással és versenyeztetéssel összefüggő feladatok terén felmerülő költségek finanszírozása.

8. Az igényelhető támogatás:
8.1 Az igényelhető támogatás mértéke legalább 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint, legfeljebb 4 000 000 Ft, azaz négymillió forint.
8.2. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
8.3. A támogatás felhasználható a Program kapcsán a kedvezményezett által benyújtott projekttel kapcsolatban felmerülő, sportszakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó személyi és dologi költségek finanszírozására, továbbá beruházásnak nem minősülő tárgyi eszköz beszerzésre. Beruházásnak minősülő tárgyi eszköz beszerzése a program keretében nem elszámolható!!!
A támogatási összeg legfeljebb:
- 50%-át személyi jellegű költségekre (sportszakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek és megbízási díjak),
- 15%-át kommunikációs költségekre,
- dologi költségekre (beruházásnak NEM minősülő tárgyi eszköz beszerzése 200 000 Ft/db értékhatárig, sportruházat beszerzése, azok logózása, feliratozása, bérleti vagy egyéb jogcímen felmerülő létesítmény-használati díjak, rezsi jellegű kiadások, szolgáltatás vásárlások, a Program megvalósításához kapcsolódó szállítási, szállás, edzőtábor-utazási és étkezési költségek);
- egyéb dologi kiadásokra (tagsági és nevezési díjak, érmek, díjak) lehet fordítani.
8.4 A Támogató a támogatás megítéléséhez kötelező önrészt nem ír elő.
8.5 A támogatás folyósítása:
A Kedvezményezett képviseletében eljárni jogosult személy által aláírt támogatási szerződés Lebonyolítónak történő visszaküldését követően, a Kedvezményezett pénzintézete által befogadott - a Lebonyolítónak megküldött - felhatalmazó levél beérkezését követő 10 napon belül kerül sor.
- Nyilatkozat, hogy esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nem áll fenn vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiállított eredeti (30 napnál nem régebbi) igazolás, vagy a Köztartozásmentes Adatbázisból (KOMA) letöltött és hitelesített igazolás;
- a benyújtó szervezet képviseletére jogosult személy közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldányának, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának, vagy a számlavezető pénzforgalmi intézmény által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példányának benyújtása;
- nyilatkozat, hogy a benyújtó szervezet a támogatás évében, valamint az azt megelőző 5 évben bármilyen állami támogatásból részesül, részesült-e, és ha igen milyenben, milyen mértékben, milyen céllal;
- a programjelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat vagy bankszámlakivonat másolata;
- a Sportszervezet nyilatkozata arról, hogy a 6. pontban foglalt kizáró feltételek egyike sem áll fenn a benyújtó Sportszervezettel szemben;
8.6 Az 5.1.2 pontban rögzített beszámolási határidő Kedvezményezettnek felróható elmulasztása esetén a Lebonyolító a szerződéstől eláll. A Lebonyolító szerződéstől való elállása esetén a szerződésben megjelölt Kedvezményezettet a szerződés keretében biztosított támogatási összeg vonatkozásában visszafizetési kötelezettség terheli, amelyet a támogatási összeg Lebonyolító által megjelölt bankszámlaszámra történő visszautalással köteles teljesíteni a szerződéstől való elállás tényének Lebonyolító általi írásbeli közlését követő 15 napon belül. A visszafizetési kötelezettség mellett a Kedvezményezettet terheli a támogatási összeg felhasználását megelőző, eredeti állapot helyreállításának kötelezettsége.

9. Lebonyolító szervezet:
Sportegyesületek Országos Szövetsége
Címe: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 103/1.iroda
E-mail: sosziroda@sosz.hu Honlap címe: http://www.sosz.hu Telefon: +36 1 460 6810

10. A Program során a Kedvezményezettek által benyújtandó projektek befogadásának feltételei:
10.1 A benyújtó köteles a projekt-dokumentáció eredeti példányát (adatlapot és valamennyi mellékletet) postai úton a 11.4 alpontban megjelölt címre, továbbá elektronikus formában a sosziroda@sosz.hu e-mail címre elküldeni a http://sosz.hu/hiszek-benned/ oldalon található elektronikusan benyújtandó adatlap.xls dokumentumot.
10.2 Projekt-dokumentáció:
(1 eredeti példány papír alapon + 1 elektronikus példány elküldve az alábbiakban részletezettek szerint)
10.2.1 Programjelentkezési adatlap ,
10.2.2 Kötelező mellékletek
https://nav.gov.hu/nav/adatbazisok/koztartozasmentes/egyszeru_lekerdezes
A projekt adatlap és a mellékletek papír alapú változata a keltezés időpontjával és a benyújtó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva érvényes.
10.3 A benyújtónak tudomásul kell vennie, hogy a támogatást a projekt-dokumentációjában tervezett programjára, kiegészítő programjaira, résztvevői létszámra stb. tekintettel is kapja, azaz, ha az ott tervezettektől a megvalósítás elmarad, úgy arra vonatkozóan indoklási kötelezettség terheli, végső esetben a csökkenésnek forrás elvonási következményei is lehetnek. Az eredeti projektdokumentációban tervezett tartalomtól eltérő programmegvalósítás indoklását a Lebonyolító ellenőrzi és bírálja el, valamint egyúttal az ellenőrzés és az elbírálás eredményéről tájékoztatja a Támogatót. Az eltérő programmegvalósítás ellenőrzését, valamint a Kedvezményezett által benyújtott elszámolás ellenőrzését követően a Lebonyolító tájékoztatja a Kedvezményezettet a forráselvonás következtében fennálló visszafizetési kötelezettségéről, amelynek a Kedvezményezett az írásbeli tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül köteles teljesíteni a Lebonyolító által megjelölt bankszámlaszámra.
10.4 A benyújtó saját felelőssége a 10.1 pont szerinti módon, papír alapon benyújtott és az elektronikusan elküldött projekt-dokumentáció egyezősége. Vitás esetekben a Lebonyolító a papír alapon benyújtott változatot tekinti mértékadónak.

11. A projekt-dokumentáció benyújtásának módja, helye és határideje:
11.1 A program kiírással kapcsolatos tudnivalók a Sportegyesületek Országos Szövetsége http://sosz.hu/hiszek-benned/ weboldalán olvashatók.
11.2 A projekt-dokumentáció magyar nyelven, kizárólag a Lebonyolító által biztosított formanyomtatványokon nyújtható be. A formanyomtatvány nem változtatható meg sem tartalmában, sem alakjában. Kézzel írott és kitöltött programjelentkezési dokumentumok nem kerülnek feldolgozásra.
11.3 A projekt-dokumentációt a Lebonyolító által a honlapján közzétett támogatási útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a Lebonyolító által biztosított formanyomtatvány minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
11.4 A projekt-dokumentációt jelen kiírás 10. pontjában leírtak szerint postai úton, zárt borítékban, ajánlott küldeményként kell beküldeni az alábbi címre:
Sportegyesületek Országos Szövetsége
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 103/1 iroda
A projekt adatlapot és annak mellékleteit legkésőbb 2020. augusztus 15. éjfélig kell postára adni.
A borítékon fel kell tüntetni a benyújtó nevét, címét és a "HISZEK Benned Sport Program" nevet.
Azok a benyújtott projektek kerülnek befogadásra, amelyek postára adása a megjelölt határidőig megtörténik, továbbá amelyeket a postára adással egyidejűleg elektronikusan is elküldtek az útmutatóban leírtak szerint. A beérkezett anyagokat a Támogató és a Lebonyolító az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően bizalmasan kezeli.
11.5 A programtartalmak benyújtása során, a jelentkezés beadása napjáig a benyújtó Sportszervezetnek egyszeri és egy összegű programjelentkezési díjat kell megfizetnie kizárólag
banki átutalással, melynek összege SOSZ tagszervezetek részére 2000 Ft, SOSZ tagsággal nem rendelkező Sportszervezetek részére 10 000 Ft.
A banki átutalást alátámasztó dokumentumot (banki átutalási megbízás, kifizetést igazoló bankszámlakivonat), a projekt dokumentációhoz kell csatolni. A díjat banki átutalással, a következő számlaszámra kell befizetni:
Sportegyesületek Országos Szövetsége
Takarékbank Zrt. 18203332-06029691-40010015
A programjelentkezési díj a jelentkezés beadása napjának határidejéig történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a benyújtott támogatási kérelem érvénytelenségét vonja maga után. Késedelmes teljesítés esetén a programjelentkezési díjat a Lebonyolító visszautalja a befizető részére. A támogatási kérelemnek a jelentkezési határidőig történő beérkezése esetén a programjelentkezési díj visszatérítésére nincs lehetőség, függetlenül az elbírálás eredményétől.

12. A benyújtott projekt-dokumentáció elbírálásának folyamata:
12.1 A projekt-dokumentáció beérkezését követően a Lebonyolító megvizsgálja, hogy a támogatási kérelem megfelel-e a jogosultság, a benyújtás és a teljesség feltételeinek (a benyújtó a formanyomtatvány minden kérdésére választ adott, minden kötelező mellékletet tartalmaz, cégszerű aláírás megtörtént stb.).
12.2 Amennyiben a projekt-dokumentáció formai értelemben (a projekt-dokumentáció nem tartalmaz minden szükséges dokumentumot, a szükséges dokumentumok alaki hibát tartalmaznak) hiányos, vagy hibás dokumentumot tartalmaz, a Lebonyolító elektronikus levél útján felszólítja a jelentkező Sportszervezetet, hogy az elektronikus levél igazolt kézhezvételét követő 5 munkanapon belül pótolja a hiányzó, vagy hibás dokumentumokat. Ha a hiánypótlás 5 munkanapon belül nem történik meg, a programjelentkezés érvénytelen. Hiánypótlásra legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
12.3 A Lebonyolító a 12.1 és 12.2 pontban foglalt tevékenység lefolytatását követően a beérkezett, hiánypótoltatott és ennek értelmében az érvényességi feltételeknek megfelelő projektdokumentációkat rövid szakmai értékeléssel látja el, majd a Lebonyolító az összes beérkezett és érvényes projekt-dokumentációt tartalmazó és a Lebonyolító rövid szakmai értékelését magában foglaló projekt-listát a Támogató részére megküldi. A Lebonyolító által megküldött projekt-listát a Támogató képviseletében a sportért felelős államtitkár a projekt-lista tartalma vonatkozásában saját hatáskörben hozott egyedi döntéssel bírálja el.
12.4 Támogató a bírálat eredményéről, azaz a megítélt támogatási összegről, vagy a kérelem elutasításáról, a sportért felelős államtitkár döntését követően írásban küld tájékoztatást a Lebonyolító részére. A Támogató értesítő levelében foglaltakra tekintettel a kedvezményezettként megjelölt benyújtókkal a Lebonyolító veszi fel a kapcsolatot és bonyolítja le a szerződéskötés folyamatát, egyúttal tájékoztatja a támogatásban nem részesített benyújtókat a támogatási igények elutasításáról. A támogatással kapcsolatos döntés ellen jogorvoslati lehetőség a döntés saját hatáskörben hozott egyedi jellegére tekintettel nem áll nyitva.
Amennyiben a támogatási szerződés megkötésére a nyertes szervezet mulasztásából a támogatási döntés kézhezvételétől számított 60 napon belül nem kerül sor, a támogatási döntés
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 71. § (2) bekezdése alapján hatályát veszti.
12.5 A benyújtó a támogatás tényéről és mértékéről szóló írásos értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles az értesítésben felsorolt, szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat visszaküldeni.
12.6 Amennyiben a program lebonyolítására rendelkezésre álló keret nem elegendő a beérkezett támogatási igények kielégítésére, a Támogató forráshiányra hivatkozva a támogatási igényeket elutasíthatja.

13. Az elbírálás szakmai szempontrendszere:
- A Program megvalósításának fő célkitűzése a kis és közepes sportszervezeti szint támogatása, annak figyelembevételével, hogy kiemelt értékelési szempont a Sportszervezethez kötődő (tagsági jogviszony, amatőr sportolói szerződés), versenyengedéllyel rendelkező (kivéve átigazolás útján) utánpótlás sportolók számának minél nagyobb arányú növekedése a Program elindítása előtti időszakhoz képest.
- A projektek elbírálása során a kérelmező Sportszervezet és a köznevelési intézmény között fennálló, utánpótlás-nevelési sportszakmai feladatok ellátására vonatkozó együttműködés előnyt jelent. A Sportszervezetnek az együttműködés a kérelem elbírálás során történő igazolására a jogviszony alapját adó dokumentum másolati példányának a projektdokumentáció részeként történő megküldésével nyílik lehetősége;
- a projektdokumentációk elbírálása során előnyt élveznek az utánpótlás-nevelési, alapvetően tehetség-kiválasztáshoz, továbbá tehetség-gondozáshoz közvetlenül kapcsolódó feladatok megvalósítását szolgáló támogatási javaslatok;
- a projektek elbírálása során a kis- és nagyegyesületek közötti felmenő rendszerű, utánpótlás-nevelési együttműködésre irányuló kapcsolatok előnyt jelentenek;
- a támogatási javaslatban szereplő tartalom országos sportági szakszövetség, országos sportági szövetség által meghatározott, a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójában szereplő elemekkel való összhangja a projektek elbírálása során szintén előnyt jelent;
- a Lebonyolító a projektdokumentáció elbírálása során vizsgálja a jelentkezési adatlap 3. pontjában a kérelmező által egyes naptári évek vonatkozásában feltüntetett utánpótlás korú igazolt sportolók számát az illetékes országos sportági szakszövetség, sportági szövetség bevonásával.
http://sosz.hu

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum