Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
02/04/2020
Érvényes:
02/04/2020
Tárgymutató:
ösztöndíj, Derkovits Gyula
Pályázhat:
35 év alatti, azaz 1985. január 1-jét követően született képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész), aki dokumentálhatóan önálló művészeti tevékenységet tud felmutatni, vagy
az az 1983. január 1-jét követően született képzőművész, aki korábban egy, legfeljebb két alkalommal részesült Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjban
A kiíró(k) adatai
Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíj

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium 1955-ben, azzal a céllal alapította a Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjat, hogy segítse a 35 év alatti önálló művészi tevékenységet folytató, tehetséges képzőművészek pályakezdését, alkotómunkáját, művészi fejlődését.
Az ösztöndíj egy éven át 26 fő részére, havi bruttó 200 000 Ft összegű támogatást jelent. Az ösztöndíjat egy fiatal művész legfeljebb három alkalommal kaphatja meg.
A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, a MANK Nonprofit Kft. által működtetett, 10 főből álló szakértői kuratórium bírálja el.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(aktív a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft. pályázatot hirdet képzőművészeti ösztöndíj elnyerésére.

I. Személyi feltételek
Pályázat benyújtására jogosult
1. az a 35 év alatti, azaz 1985. január 1-jét követően született képzőművész (festő-, grafikus-, szobrász- és intermédia művész), aki dokumentálhatóan önálló művészeti tevékenységet tud felmutatni, vagy
2. az az 1983. január 1-jét követően született képzőművész, aki korábban egy, legfeljebb két alkalommal részesült Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjban és
3. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem áll felsőfokú oktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban, továbbá
4. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.
A pályázat nyelve: magyar

II. A pályázati dokumentáció összetétele a következő:
1. Adatlap
2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
3. Diploma (végbizonyítvány) másolata.
4. Szakmai önéletrajz
5. Munkaterv (ösztöndíj időtartama alatt megvalósítani tervezett alkotói elképzelés legfeljebb egy oldal terjedelemben)
6. Művészeti tevékenységet bemutató dokumentáció
A pályázati dokumentációnak értelemszerűen nem része, de a pályázat érvényességi feltétele a szakmai munkásságot bemutató legfeljebb három műalkotás.

III. A szakmai munkásságot bemutató legfeljebb három műalkotás beadásának, visszaadásának menete
Helyszín: Műcsarnok, 1146 Budapest Dózsa György út 37. Főbejárat
(Ingyenes parkolásra a Műcsarnok melletti buszparkolóban - a Dózsa György út felőli oldalon - van lehetőség.)
Beadás időpontja:
2020. február 10., 9-17 óra között
A műalkotások installálását a pályázó művésznek kell biztosítania.

Visszaadás időpontja:
2020. február 13., 9-17 óra között
A jelzett időpontban át nem vett műalkotások tárolásáért a MANK Nonprofit Kft. őrzési és tárolási költséget számít fel.
A műalkotások oda-vissza szállításának, valamint installálásának költsége a pályázó művészt terheli.

IV. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. február 4. 24.00 óra!
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf fájl formátumban történő feltöltésével. A pályázati anyag január 15-től érhető el a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon.
Figyelem! A Pályázati dokumentáció menüpont 2020 február 05-én 00. órától inaktívvá válik!

V. Érvénytelen a pályázat, ha
1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
3. a pályázó a II. fejezet 4-6. pontjaiban meghatározott anyagokat nem tölti fel,
4. a pályázó a három műalkotást, a rendelkezésére álló helyen és időpontban nem adja be.

VI. A pályázatokat az Emberi Erőforrás Minisztériuma által kinevezett kuratórium - a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül - bírálja el. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. - a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül - elektronikus úton értesíti a pályázókat7, a nyertesek nevét a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon is közzéteszi.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

VII. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2020. január 1.-2020. december 31.

VIII. Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.
A kuratórium döntése alapján, két nyertes pályázó a Szentendrei Régi Művésztelepen egy évig (2020. április 01- 2021. március 31. között) havi 5000 Ft rezsi költség megfizetése ellenében, egy kétszemélyes műteremben alkotási lehetőséget kap.

IX. A nyertes pályázó - a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött - Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2) - az aláírás hitelességét igazoló - tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton8, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre Bogdányi u. 51.) részére.
A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. a menüsorban: Magyar Mecénás Program)
A nyertes pályázó műveiből a kuratórium válogatása alapján 2020. februárjában reprezentatív kiállítás nyílik, a 2020. évi Derkovits Gyula Képzőművészeti Ösztöndíjasok bemutatkozása céljából.
Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

X. Beszámolási kötelezettség
Az ösztöndíjas művésznek az ösztöndíjas időszak alatti teljesítményéről 2020. november végéig írásban, elektronikus úton kell beszámolnia. Felhívjuk a figyelmet, hogy az írásbeli beszámoló szerepe kiemelten fontos! Célja az ösztöndíjas pályázatában foglalt munkaterv következetes végigvitelének bemutatása, az elvégzett tevékenység dokumentálása. A szemléletesen illusztrált képanyaggal ellátott beszámoló alapján dönt a kuratórium a támogatott időszak szakmai elfogadásáról.
A beszámoló kiállításon csak azoknak a munkái szerepelhetnek, akiknek a beszámolóját a kuratórium elfogadta.
A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó kepzomuveszetiosztondij@alkotomuveszet.hu jelezheti!

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum