Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj / NTP-NFTÖ-19
Kiíró:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Határidő:
07/31/2019
Érvényes:
07/31/2019
Tárgymutató:
ösztöndíj, Nemzet Fiatal Tehetségeiért / NTP-NFTÖ-19
Pályázhat:
Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló 8-35 éves tehetséges magánszemélyek
A kiíró(k) adatai
Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj / NTP-NFTÖ-19

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÉS ÚTMUTATÓ A
"Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj" c. kiíráshoz
A pályázati kategória kódja: NTP-NFTÖ-19
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programja alapján nyílt ösztöndíj pályázatot hirdet a Nemzet Fiatal Tehetségeinek támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.15.) Korm. rendelet;
- a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- a Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/2008. (VI. 13.) OGY határozat;
- a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2019-2020. évi cselekvési programjáról szóló 1686/2018. (XII.17.) Korm. határozat
vonatkozó rendelkezéseivel.
A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása olyan támogatási rendszer működtetésével, amely megfelelő szakmai követelmények teljesülése esetén biztosítja a már eredményesen működő tehetségsegítő programok folytatását és lehetőséget ad új kezdeményezések támogatására is.
A 2019-2020. évi cselekvési program I. 3. pontja alapján: "Ösztöndíjtípusú támogatással segíteni kell a kiemelkedően tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalokat egyedi fejlesztéssel, beleértve a neves külföldi felsőoktatási intézményekben tanuló kiváló fiatalokat, speciális program megvalósításával."

1. A pályázat célja
1.1. A kiemelkedően tehetséges fiatalok egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.

2. Rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 350 000 000 Ft, azaz háromszázötvenmillió forint ("A1" és "A2" komponens: 150 000 000 Ft, "B" komponens: 100 000 000 Ft, "C" komponens: 100 000 000 Ft) a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete, XX. Emberi
Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/5 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

3. A támogatás formája és mértéke
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton az "A1" komponens esetében legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 300 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
3.4. A pályázaton az "A2", "B" és "C" komponens esetében legalább 100 000 Ft, illetve legfeljebb 1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
4. Támogatható tevékenységek
Az ösztöndíjas fiatal további szakmai fejlődéséhez ösztöndíj formájában történő anyagi hozzájárulás.
4.1. "A1" komponens: A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli magyar tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
4.2. "A2" komponens: A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 25 éves kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező1 hazai és határon túli magyar tanulók egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
- általános iskola,
- gimnázium,
- szakgimnázium,
- szakközépiskola,
- szakiskola,
- készségfejlesztő iskola,
- alapfokú művészeti iskola,
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény
4.3. "B" komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hazai vagy határon túli magyar hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményekben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató hazai vagy határon túli magyar oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában.
Támogatott tevékenység: egyénileg folytatott kutatómunka, amelynek eredménye magas színvonalú, kiemelkedő első szerzős vagy társszerzős tanulmány, vagy tudományos cikk, vagy szakdolgozat, vagy TDK-dolgozat, vagy könyv, könyvfejezet, vagy oktatási segédanyag, vagy egyéb műszaki alkotás, vagy művészi alkotás, vagy hazai/külföldi konferencián való részvétel (előadás tartása, poszterek bemutatása, kutatási eredmények bemutatása), vagy hazai/külföldi egyéni kiállítás, vagy bemutatón, filmszemlén, fesztiválon, kiállításon való bemutatkozó részvétel.
Doktori képzést folytató pályázó esetében a kutatás a doktori tanulmányok által megkövetelt kutatómunkán felüli, extra kutatási tevékenység kell, hogy legyen!
4.4. "C" komponens: A beadás időpontjában 16 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek egyedi fejlesztésének ösztönzése ösztöndíj támogatás formájában. A "C" komponensre nem nyújthat be pályázatot az a hallgatói jogviszonnyal vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal vagy fiatal felnőtt, oktató, kutató, aki tudományos kutatómunkát végez és az ösztöndíjat a tudományos kutatásához kapcsolódóan szeretné igényelni.
Külföldi felsőoktatási intézményben folyó részképzésre, szakmai gyakorlatra, tanulmányútra támogatás nem igényelhető.
"A1", "A2" és "C" komponens esetében az alábbi tehetségterületeken kiemelkedő fiatalok pályázhatnak:
- logikai-matematikai
- természeti
- nyelvészeti
- testi-kinesztetikus
- térbeli-vizuális
- zenei
- interperszonális
- intraperszonális
"B" komponens esetében az alábbi tudományágak közül választhatnak a Pályázók:
- Agrártudományok
- Bölcsészettudományok
- Hittudomány
- Műszaki tudományok
- Művészetek
- Orvostudományok
- Társadalomtudományok
- Természettudományok
4.5. Az ösztöndíj egyszeri ösztöndíj, amely az alábbi kiadásokra igényelhető:
- "A1", "A2" és "C" komponens:
- Utazás költségei
- Szállás, lakhatás költségei
- Önfenntartás (étkezés)
- Oktatás, továbbképzés költségei (részvételi díj, vizsgadíj)
- A tehetségterülethez kapcsolódó beszerzések (berendezési tárgyak nem támogatottak!)
- Egyéb költségek (nevezési díj, biztosítás, hétköznapi viseletre nem alkalmas sportmez, speciális cipő, jelmezszerű fellépő ruha, nyomdai/publikációs költségek)
Önfenntartás költségeire az igényelt támogatás legfeljebb 10%-a fordítható!
- "B" komponens:
- Tudományos kutatómunkához kapcsolódó utazás költségei
- Tudományos kutatómunkához kapcsolódó szállás költségei
- Tudományos kutatómunkához kapcsolódó beszerzések (berendezési tárgyak nem támogatottak!)
- Egyéb költségek (konferencia részvételi díj, biztosítás, nyomdai/publikációs költségek)
4.6. Az ösztöndíj nem igényelhető:
az Európai Gazdasági Térség (EGT) felsőoktatási intézményében folyó, Magyarországon elismert felsőfokú végzettséget adó tanulmányok tandíj költségére;
a 2011. évi CCIV. Tv. 46. § (1) c) pontja szerinti önköltséges hallgatók tandíjára;
az Erasmus+ programban részt vevő fiatalok utazási, szállás és megélhetési költségeinek támogatására;

5. Pályázat benyújtására jogosultak
5.1. Jelen Pályázati Kiírás és Útmutató keretében az alábbi feltételeknek megfelelő pályázók nyújthatnak be támogatási kérelmet:
Magyar állampolgárságú, valamint a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országokban állandó lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló 8-35 éves tehetséges magánszemélyek:
- "A1" komponens: A beadás időpontjában 8 évet betöltött és 12 évnél fiatalabb, kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező hazai és határon túli magyar tanulók.
- "A2" komponens: A beadás időpontjában 12 évet betöltött és legfeljebb 25 éves kiemelkedően tehetséges köznevelési intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkező2 hazai és határon túli magyar tanulók.
- általános iskola,
- gimnázium,
- szakgimnázium,
- szakközépiskola,
- szakiskola,
- készségfejlesztő iskola,
- alapfokú művészeti iskola,
- gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény

FIGYELEM! Amennyiben 2019. június 28-án megszűnik a tanulói jogviszonya, a "C" komponensre nyújthat be pályázatot.
- "B" komponens: A beadás időpontjában 18 évet betöltött és legfeljebb 35 éves saját tudományos kutatómunkájukban kiemelkedő teljesítményt nyújtó Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményeiben vagy a szomszédos országok magyar nyelvű képzést folytató felsőoktatási intézményeiben alapképzésben (BA/BSc), osztatlan mesterképzésben, mesterképzésben (MA/MSc), doktori képzésben (PhD/DLA) részt vevő hazai vagy határon túli magyar hallgatók, vagy magyarországi tudományos intézményekben (felsőoktatási intézményben, akadémiai kutatóintézetben, egyéb tudományos kutatóhelyen) kutatásokat folytató hazai vagy határon túli magyar oktatók, kutatók, felsőfokú végzettséggel rendelkezők.
- "C" komponens: A beadás időpontjában 16 évet betöltött és legfeljebb 35 éves, a pályázat benyújtásakor tanulói jogviszonnyal nem rendelkező (köznevelési tanulmányokat nem folytató) kiemelkedően tehetséges fiatalok és fiatal felnőttek.
A "C" komponensre nem nyújthat be pályázatot az a hallgatói jogviszonnyal vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező fiatal vagy fiatal felnőtt, oktató, kutató, aki tudományos kutatómunkát végez és az ösztöndíjat a tudományos kutatásához kapcsolódóan szeretné igényelni.
FIGYELEM! Az alsó korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján már betöltötte az adott életévet. A felső korhatár értelmezése: a pályázat beadásának napján még nem töltötte be az adott életévet, vagy a pályázat beadásának napján tölti be.
A pályázat beadásának feltétele, hogy a Támogatáskezelő internetes pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, a továbbiakban: EPER) regisztrációval rendelkezzen.
FIGYELEM! Kiskorú, vagy egyébként cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén is a Pályázó személyt szükséges regisztrálni.
FIGYELEM! A magyar állampolgársággal nem rendelkező pályázók esetében a magyar nemzetiséget igazolni szükséges. A magyar nemzetiség igazolásához csatolni szükséges:
- a 2001. évi LXII. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti Magyar igazolvány 1-2. oldalának másolata, vagy
- a 2001. évi LXII. törvény 19. § (3) bekezdése szerinti Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, vagy
ezek hiányában minden olyan hivatalos dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt érdemlően megállapítható.
FIGYELEM! A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Kiírás és Útmutatóban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
FIGYELEM! Az EPER Internet Explorer böngésző támogatottságú program, más böngésző használata (pl.: Chrome, Mozilla Firefox stb.) adat- és funkcióvesztéssel járhat!
FIGYELEM! A pályázat benyújtása és véglegesítése során kérjük, ügyeljenek arra, hogy a böngészőben beállított nyelv a magyar nyelv legyen, ellenkező esetben ugyanis a mentést követően a pályázatban hibajelenségek merülhetnek fel (pl. karakterek levágása a költségvetésben, fájlcsatolók nem megfelelő működése stb.).
A hibák kezeléséhez segítséget nyújt a "Költségvetési tábla - levágott számok" elnevezésű segédlet, amely az EPER-be belépve, a Nyitó oldalon megtalálható.
Jelen Pályázati Kiírás és Útmutató keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státusznak kell megfelelnie a Pályázóknak:
- Természetes személy
5.2. Nem részesülhet ösztöndíjban az a Pályázó, aki:
- a Tehetségek Magyarországa vagy a Campus Mundi vagy a Magyar Alkotóművészeti (MANK), vagy a CEEPUS csereprogram keretében ösztöndíjban részesül,
- részt vesz az Arany János Tehetséggondozó Programban,
- az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében ösztöndíjban részesül a 2019/2020. tanévben,
- aki a 2014-2020-as programozási időszakban támogatott felsőoktatási projektek ugyanazon szakmai tevékenységeire ugyanabból a célból már egyedi juttatásban részesült,
- a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett.
5.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

6. Támogatási időszak
6.1. A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2019. július 1. és 2020. június 30. közé eső időszak, amelynek időtartama alatt a támogatott program, illetve projekt megvalósul.

FIGYELEM! A pályázatban vállalt/tervezett tevékenységeknek a támogatási időszakban kell megvalósulnia és csak azok a költségek számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítése (kifizetése) legkésőbb a támogatási időszak záró dátumáig és a Pályázati Kiírás és Útmutató 19. pontjában a beszámoló beérkezésének határidejeként meghatározott időpont közé eső időszakon belül (a továbbiakban: elszámolási időszak) megtörténik.
Nem tervezhető olyan tevékenység, melynek költségei a támogatási időszakot terhelik, de a megvalósulás ideje támogatási időszakon kívüli.

7. A pályázatok benyújtásának határideje
Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 31. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), azokat a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a Támogató által megadott végső benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

8. Benyújtható pályázatok száma
8.1. Jelen Pályázati Kiírás és Útmutató keretében egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

9. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázat az EPER-ben adható be, használatához segítséget nyújt a http://www.emet.gov.hu honlap, EPER pályázói belépési pont oldalon megtalálható Felhasználói kézikönyv.
Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírás és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a http://www.emet.gov.hu portálon keresztül regisztrálnia kell magát az EPER-ben (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx), melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).
Kiemelten szeretnénk felhívni figyelmüket arra, hogy jelen Pályázati Kiírás és Útmutató tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden pályázattal kapcsolatos üzenetet elküld a Támogatáskezelő az EPER-ben, mely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mail címre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mail címre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, melyek elsőként az EPER-ben az "olvasatlan" fülre kerülnek.
9.1. Pályázati dokumentáció
A Pályázati Kiírás és Útmutató megjelenik a Támogatáskezelő honlapján, amelyeknek címe:
http://www.emet.gov.hu
A Pályázati Kiírás és Útmutató az internetes pályázati adatlappal együtt képezi a pályázati dokumentációt, együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
9.2. Kötelező regisztráció
Regisztrálni egyszer szükséges az EPER-ben, amely egyszeri regisztrációval a Pályázó korlátlan számú internetes pályázatot jogosult beadni a Támogatáskezelő által kezelt hazai pályázatokra (a pályázati kiírásokban foglalt feltételek figyelembe vételével).
Amennyiben már regisztrált az EPER-ben és érvényes felhasználónévvel és jelszóval rendelkezik, kérjük a "Saját adatok" menüpontban szíveskedjen a korábban megadott adatokat ellenőrizni. Amennyiben a megadott adataiban változás történt és annak módosítása szükséges az EPER-ben, kérjük, végezze el a módosításokat, majd a Regisztrációs Nyilatkozat módosított példányát a 9.2.2. pontokban foglaltak alapján szíveskedjen eljuttatni a Támogatáskezelő címére.
Amennyiben elfelejtette jelszavát, kérjük, használja az "Elfelejtett jelszó" menüpontot.

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum