Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
TéT szakdiplomata munkakörre: Stuttgart
Kiíró:
Külgazdasági és Külügyminisztérium; Innovációs és Technológiai Minisztérium; Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Határidő:
01/24/2020
Érvényes:
01/24/2020
Tárgymutató:
szakdiplomata munkakör betöltése
Pályázhat:
- magyar állampolgárság és nem állampolgára a fogadó államnak;
- Magyarországi lakóhely és életvitelszerű Magyarországon tartózkodás;
- büntetlen előélet és cselekvőképesség;
- felsőfokú iskolai végzettség;
- szakmai írásbeli felmérésen és szóbeli meghallgatáson való megfelelés;
- a fogadó országban a KKM által elfogadott és alkalmazott munkanyelvből, azaz német nyelvből komplex, felsőfokú (C1) típusú államilag elismert - vagy azzal egyenértékű - nyelvvizsga; tárgyalóképes szakmai nyelvismeret, és további egy nyelvből államilag elismert - vagy azzal egyenértékű - komplex, középfokú (B2) nyelvvizsga;
- kiváló kommunikációs készség;
- hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához;
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához való hozzájárulás;
- a beosztott diplomata külszolgálati munkakör betöltéséhez szükséges, a KKM által szervezett belső képzések, különösen a diplomata-típusú külügyi szakmai vizsga és kötelező vizsgák teljesítésének vállalása;
- külszolgálatra alkalmas egészségi állapot;
- személygépkocsi-vezetői jogosítvány és gyakorlat;
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek
A kiíró(k) adatai

Pályázati felhívás
TéT szakdiplomata munkakörre: Stuttgart

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI (TéT) SZAKDIPLOMATA MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM), az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) közös pályázatot hirdet tudományos és technológiai (TéT) szakdiplomata munkakör betöltésére a következő állomáshelyen:
- Magyarország Stuttgarti Főkonzulátusa

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű, legfeljebb 4 évig tartó kormányzati szolgálati jogviszony (tartós külszolgálat idejére) a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományában.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra).
A szakdiplomaták jogállására (jogok és kötelezettségek), a díjazás megállapítására és az egyéb juttatásokra elsősorban a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényt (a továbbiakban: Külszolgálati törvény) és annak végrehajtási rendeleteit, valamint háttérjogszabályként a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényt és annak végrehajtási rendeleteit, a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítást, illetve a Külgazdasági és Külügyminisztérium vonatkozó közjogi szervezetszabályozó eszközeiben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.

Ellátandó feladatok:
A TéT szakdiplomata a Külgazdasági és Külügyminisztérium kulturális diplomáciáért felelős helyettes államtitkárának felügyelete és - az NKFI Hivatal közreműködésével - az ITM iránymutatása alapján, Magyarország stuttgarti külképviselete vezetőjének irányítása mellett az alábbi feladatokat látja el:
- a szakterülethez kapcsolódó kétoldalú egyezmények, megállapodások előkészítése szorosan együttműködve az egyezményekért felelős hazai kormányzati intézményekkel, TéT együttműködések esetén különösen az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint az NKFI Hivatallal;
- a fontosabb szakmai delegációs látogatások előkészítése, lebonyolítása és értékelése, valamint a Kormány által a fogadó országba küldött KFI szakértők/tanácsadók tevékenységének támogatása;
- kétoldalú tudományos kapcsolatok erősítése, a felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek (kutatóhelyek) kétoldalú tudományos együttműködéseinek támogatása;
- a fogadó ország tudományos, kutatási és műszaki helyzetének és fejlődésének figyelemmel kísérése, elemzése, valamint ezzel kapcsolatosan a magyarországi felügyeleti szervek részére történő tájékoztatók/összefoglalók megküldése.
- a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások innovációs klasztereiben megvalósuló bilaterális együttműködések, a szakmai tudás üzleti potenciállá, majd tényleges gazdasági eredménnyé alakításának elősegítése;
- az innováció- és technológia-transzfer támogatása, külföldi kutatás-intenzív és high-tech ipari befektetők vonzása Magyarországra a stratégiai partnerek felkutatásával, valamint a bevezetendő technológiák azonosításával;
- potenciális külföldi befektetők felkutatása a Magyarországon megvalósuló beruházások korai szakaszának támogatása érdekében;
- Magyarország tudományos KFI eredményeinek népszerűsítése a fogadó államban.
- A fentieken túl a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról szóló 10/2016. (VI. 8.) KKM utasításban foglalt feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság és nem állampolgára a fogadó államnak;
- Magyarországi lakóhely és életvitelszerű Magyarországon tartózkodás;
- büntetlen előélet és cselekvőképesség;
- felsőfokú iskolai végzettség;
- szakmai írásbeli felmérésen és szóbeli meghallgatáson való megfelelés;
- a fogadó országban a KKM által elfogadott és alkalmazott munkanyelvből, azaz német nyelvből komplex, felsőfokú (C1) típusú államilag elismert - vagy azzal egyenértékű - nyelvvizsga; tárgyalóképes szakmai nyelvismeret, és további egy nyelvből államilag elismert - vagy azzal egyenértékű - komplex, középfokú (B2) nyelvvizsga;
- kiváló kommunikációs készség;
- hozzájárulás a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához;
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához való hozzájárulás;
- a beosztott diplomata külszolgálati munkakör betöltéséhez szükséges, a KKM által szervezett belső képzések, különösen a diplomata-típusú külügyi szakmai vizsga és kötelező vizsgák teljesítésének vállalása;
- külszolgálatra alkalmas egészségi állapot;
- személygépkocsi-vezetői jogosítvány és gyakorlat;
- felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázatok elbírálásánál előnyt jelent:
- természettudományos, műszaki vagy közgazdász felsőfokú végzettség;
- tudományos fokozat;
- nemzetközi TéT együttműködési tapasztalat;
- KFI területen szerzett gyakorlat;
- ipari vagy vállalkozási innovációs tapasztalat;
- tartós külszolgálati tapasztalat;
- érvényes nemzetbiztonsági ellenőrzés (kockázatmentes szakvélemény) megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- pályázati adatlap;
- részletes szakmai életrajzként a Kit. végrehajtási rendelete szerint részletesen, hiánytalanul és folytatólagosan kitöltött, fényképpel ellátott, aktuális közszolgálati típusú önéletrajz („közszolgálati önéletrajz”);
- rövid (maximum egy gépelt A4-es oldal) pályázati motivációs levél - miért tartja vonzónak a TéT attaséi pályát, milyen elképzelései vannak erről a munkáról;
- az egyetemi végzettséget igazoló oklevél másolata;
- nyelvismeretet igazoló okmányok másolata;
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány;
- személygépkocsi-vezetői jogosítvány másolata;
- referenciaszemélyek (max. három) megjelölése és legalább az egyiktől írásos ajánlás;
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó megismerte a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglaltakat, valamint a pályázó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez, illetve azoknak a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az ITM, valamint az NKFI Hivatal a pályázati eljárás lefolytatásában és elbírálásában részt vevő munkatársai részéről történő megismeréséhez.
- írásbeli nyilatkozat arról, hogy a pályázó - sikeres kiválasztás esetén - hozzájárul a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény szerinti nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához, valamint arról, hogy a pályázó - sikeres kiválasztás és jogviszony létesítés esetén - vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését

A pályázat beadásának határideje: 2020. január 24.
Pályázati eljárás, elbírálás módja, rendje: A pályázati anyagot kérjük a benyújtási határidőig eljuttatni a TeTpalyazat@mfa.gov.hu e-mail címre. A tárgyban kérjük megjelölni: pályázat TéT szakdiplomata munkakörre (állomáshely).
A jelentkezők pályázati anyagait a KKM, az ITM és az NKFI Hivatal közösen értékeli. Összhangban a 10/2016. (VI. 8.) KKM utasítással a követelményeknek megfelelő pályázatot benyújtók a KKM, az ITM és az NKFI Hivatal által szervezett szakmai írásbeli felmérésen, illetve szóbeli meghallgatáson vesznek részt. Ezek időpontjáról a e-mailben kapnak tájékoztatást.
A felmérés és a meghallgatás eredményéről az elbírálásra előírt határidőt követő 8 munkanapon belül csak az eredményesen pályázó kap értesítést a pályázati anyagban megadott elektronikus elérhetőségre.

A pályázat elbírálásának várható ideje: 2020. február 29.

Sikeres szakmai pályázatot követően a kihelyezést nemzetbiztonsági ellenőrzés előzi meg. Az ezen való megfelelés a kihelyezés előfeltétele.
A beküldött pályázatokat, illetve az abban foglalt adatokat a KKM, az ITM illetve az NKFI Hivatal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján kezeli. A benyújtott és kiválasztásra nem került pályázati anyagok az elbírálásra előírt határidőt követő 15 munkanapon belül törlésre/megsemmisítésre kerülnek.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
10/2016. (VI. 8.) KKM utasítás a tudományos és technológiai szakdiplomatákkal kapcsolatos feladatokról: 2. § (1) A külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) elnökével együttesen dönt arról, hogy mely állomáshelyen indokolt TéT szakdiplomatát alkalmazni. A TéT szakdiplomata álláshely létesítésére a Korm. rendelet 8. §-a az irányadó. A miniszter az NKFI Hivatal elnökével együttesen írja ki a TéT szakdiplomata álláshelyre vonatkozó pályázatokat, a szakdiplomata személyéről az NKFI Hivatal elnökének javaslatára a miniszter dönt.

Egyéb információk:
A munkakör betöltésére kiírt pályázatot a KKM, az ITM és az NKFI Hivatal együttesen hirdeti meg.
A sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a KKM belföldi állományba történő felvételre, belépésre és a felkészülés megkezdésére a nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása után, a kockázatmentes biztonsági szakvélemény kiállítását követően kerülhet sor.
Sikeres pályázati eljárást és kiválasztást követően a jelentkező köteles a Külgazdasági és Külügyminisztérium által megszervezett belföldi felkészítésen részt venni és a munkakör ellátásához szükséges külügyi szakmai alapvizsgát eredményesen letenni.
A tartós külszolgálatra történő kihelyezés feltétele a felkészülést követően, a munkakörre előírt kötelező vizsgák és képzések sikeres teljesítése, a foglalkozás-egészségügyi szolgálat által kiállított orvosi alkalmassági igazolás bemutatása.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Külszolgálati törvény 16. § (4) bekezdése alapján a kihelyező vezető a meghirdetésre kerülő tartós külszolgálati álláshelyek betöltésének feltételeként -a kihelyezést megelőzően - az orvosi alkalmasságon túl pszichológiai alkalmasságot is előírhat.

A külszolgálat várható kezdő időpontja: 2020. I. félév

A pályázati kiírás közzétételére a KKM belső és külső honlapján, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal honlapján, a Kormany.hu, a KKM Tudománydiplomáciai Főosztályának honlapján (https://tdf.kormany.hu/) és a Kozigallas.hu oldalakon került sor.

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum