Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
09/05/2019
Érvényes:
09/05/2019
Tárgymutató:
mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása
Pályázhat:
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV
A kiíró(k) adatai
Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása

1. A Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 18. §-a, továbbá a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 18., 18/A. és 27. §-ai alapján
- a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) "Foglalkoztatási és képzési támogatások" kiadási jogcíme (a továbbiakban: foglalkoztatási alaprész) 2019. és 2020. évi központi keretéből - nyílt pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A rendelkezésre álló 5 000 000 000 Ft, azaz ötmilliárd forint támogatási keretösszegből - az elmúlt két év három alkalommal meghirdetett pályázati kiírásainak átlagadatait figyelembe véve - 250 KKV-nál mintegy 1500 új munkahely létesíthető.
2.1 A Felhívás célja.
Jelen Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának javítása érdekében az - új munkahelyek létrehozását eredményező - munkahelyteremtő beruházások támogatása. A Felhívás célja továbbá a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás, a helyi gazdaság megerősítése, valamint a foglalkoztatás bővítése a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű személyek foglalkoztatásának elősegítése által.

2.6 A pályázók köre
A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV vehet részt az alábbi jogszabályok szerint: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság, valamint egyes jogi személyek vállalata, a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep, a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény szerinti szövetkezet, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) szerinti egyéni vállalkozó.

2.8.5 Saját forrás A beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési összköltségének legalább 25 %-át saját forrásból biztosítja (a pályázó erről nyilatkozik, ld.: 6. sz. melléklet) amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be. A pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén kötelezettséget vállal arra, hogy - a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy - a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg, - a pályázatban megjelölt projekthez más állami forrás igénybevétele esetén nyilatkozik, hogy annak esetleges csökkentett összegű odaítélésekor milyen más módon biztosítja a hiányzó forrást.

2.8.8 A pályázati ciklusok, és a projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam A pályázat az alábbi két időszakban kerül meghirdetésre: 1. pályázati ciklus: 2019. március 18-ától 2019. április 22-ig, 2. pályázati ciklus: 2019. augusztus 1-jétől 2019. szeptember 5-ig. A pályázó beruházási projekttel kapcsolatos záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 1. Pályázati ciklus: 14 A támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje legkésőbb 2020. március 31. napja; 2. Pályázati ciklus: 15 a támogatás kifizetésére vonatkozó elszámolás teljesítésének határideje legkésőbb 2020. október 8. napja. 14 A 2019. júniusi miniszteri döntés esetében a beruházás megvalósításának határideje 2020. február 29. 15 A 2019. októberi miniszteri döntés esetében a beruházás megvalósításának határideje 2020. augusztus 31. 16 A pályázat által érintett beruházási projekt fizikai befejezésének határideje a 2.8.2. d) pontban megjelölt dátumok egyike. A beruházási projekt fizikailag befejezett, amennyiben a beruházás keretében támogatott valamennyi tevékenység a hatósági szerződésben meghatározottak szerint, a Felhívásban előírt feltételek mellett teljesült. A beruházás fizikai befejezése napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül. A támogatott tevékenység lezárására vonatkozó részletes szabályozást az ÁÚF 6. pontjának 9. alpontja tartalmazza.

5.1 Pályázati dokumentáció A pályázati dokumentáció a Minisztérium (a kormányzati portálon: www.kormany.hu, a keresőbe kérjük beírni a pályázat kódjelét: NFA-2019-KKV) és a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (nfsz.munka.hu) honlapjáról letölthető.

5.3 A pályázat benyújtásának határideje A pályázatot az alábbi ciklusok egyikében lehet benyújtani:
1. 2019. március 18-tól 2019. április 22-ig, vagy
2. 2019. augusztus 1-től 2019. szeptember 5-ig.
5.4 A pályázat benyújtásának módja A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes kormányhivatal részére kell eljuttatni a Felhívás 5.3 pontjában írt ciklusok egyikében az általános célú elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír szolgáltatás) segítségével. A benyújtás időpontja - ezáltal a határidő megtartása - tekintetében az Eügyintézési tv. vonatkozó rendelkezései irányadók. A pályázaton való részvétellel, a pályázat feltételeivel és elkészítésével kapcsolatban a beruházás helye szerinti kormányhivatal foglalkoztatásért felelős szervezeti egysége nyújt információt.

https://www.kormany.hu/download/2/a9/a1000/P%C3%A1ly%C3%A1zati%20ki%C3%ADr%C3%A1s.pdf

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum