Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Fischer Annie Zenei Előadóművészeti Ösztöndíj
Kiíró:
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
01/31/2021
Érvényes:
01/31/2021
Tárgymutató:
ösztöndíj, Fischer Annie Zenei Előadóművészeti
Pályázhat:
1. az a nagykorú, 30 év alatti, azaz 1991. január 1-jét követően született hangszeres és énekes szólista, vagy
2. az az 1991. január 1-je előtt született hangszeres és énekes szólista, aki korábban legfeljebb két alkalommal részesült Fischer Annie Zenei Előadóművészeti Ösztöndíjban
A kiíró(k) adatai
Fischer Annie Zenei Előadóművészeti Ösztöndíj

A Fischer Annie-ról, a háromszoros Kossuth-díjas magyar zongoristáról, kiváló művészről elnevezett ösztöndíj tehetséges fiatal, hangszeres és énekes szólisták pályakezdéséhez nyújt segítséget.
Az ösztöndíj egy éven át 9 fő részére, havi bruttó 200 000 Ft összegű támogatást jelent. Az ösztöndíjat egy fiatal művész legfeljebb három alkalommal kaphatja meg.
A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett, 8 főből álló szakértői kuratórium bírálja el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
(aktív a pályázat benyújtására nyitva álló határidőben)
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a MANK Nonprofit Kft.
p á l y á z a t o t h i r d e t
zenei előadóművészeti ösztöndíj elnyerésére.

I. Személyi feltételek
Pályázat benyújtására jogosult
1. az a nagykorú, 30 év alatti, azaz 1991. január 1-jét követően született hangszeres és énekes szólista, vagy
2. az az 1991. január 1-je előtt született hangszeres és énekes szólista, aki korábban legfeljebb két alkalommal részesült Fischer Annie Zenei Előadóművészeti Ösztöndíjban
és
3. aki a megpályázott ösztöndíj folyósításának időtartama alatt nem részesül központi költségvetési forrásból finanszírozott, Magyarországon vagy külföldön folyósított ösztöndíjban.
A pályázat nyelve: magyar

II. A pályázati dokumentáció összetétele a következő:
1. Adatlap
2. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
3. Szakmai önéletrajz
4. Munkaterv
5. Művészeti tevékenységet bemutató dokumentáció5, azaz a pályázó repertoárjának listája, amely XX. századi és magyar kortárs műveket is tartalmaz, valamint részét képezi a pályázó szólóelőadásáról készült (egész alakos) videofelvétel nyílt vagy zárt Youtube vagy Vimeo linkje
6. A pályázó művészeti területéről két elismert tanár, vagy művész ajánlása

III. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. január 31., 24:00 óra
A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, az Adatlap, valamint az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat értelemszerű kitöltésével, a csatolandó anyagok pdf fájl formátumban történő feltöltésével, valamint a nyílt vagy zárt Youtube vagy Vimeo link megjelölésével.
Pályázati anyag 2020. december 21-től érhető el a http://www.alkotomuveszet.hu honlapon.

Figyelem! A Pályázati dokumentáció menüpont 2021. február 1., 00:00 órától inaktívvá válik!

IV. Érvénytelen a pályázat, ha
1. a pályázó nem felel meg az I. fejezet szerinti személyi feltételeknek,
2. az Adatlap és/vagy az Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat kitöltése pontatlan, valótlan adatokat tartalmaz,
3. a pályázó a II. fejezet 3-6. pontjai szerinti anyagokat nem tölti fel.
V. A pályázatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kinevezett kuratórium - a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lezárását követő 30 napon belül - bírálja el. A döntésről a MANK Nonprofit Kft. a pályázatok bírálatát követő 5 napon belül elektronikus úton értesíti a pályázókat7, a nyertesek nevét a www.alkotomuveszet.hu honlapon is közzéteszi.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs!

VI. Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2021. január 1.-2021. december 31.

VII. Az ösztöndíj összege: bruttó 200 000 Ft/hó, mely összegnek a személyi jövedelemadóval csökkentett hányada kerül kifizetésre az ösztöndíjas részére.

VIII. A nyertes pályázó a kuratóriumi döntésről szóló Értesítéssel egyidejűleg megküldött Kötelezettségvállalási nyilatkozatot köteles két (2), az aláírás hitelességét igazoló tanú előtt aláírni. Az aláírt Kötelezettségvállalási nyilatkozatot egyrészről elektronikus úton8, másrészről könyvelt postai küldeményként (ajánlott tértivevényes levélben) három (3) példányban kell megküldeni a MANK Nonprofit Kft. (2000 Szentendre, Bogdányi u. 51.) részére.
A nyertes pályázónak ezzel egyidejűleg csatlakoznia kell a Magyar Mecénás Programhoz. (Ld. a menüsorban: Magyar Mecénás Program)
Az ösztöndíj tényleges folyósítása kizárólag a Kötelezettségvállalási nyilatkozat postai úton történő beérkezését követően kezdődik!

IX. Beszámolási kötelezettség
1. 2021. november végéig írásbeli beszámolót kell benyújtani.
2. Az ösztöndíjas művész köteles továbbá - a hangversenyszervező által kiadott dokumentum, valamint az előadás hivatalos programjának bemutatásával - tíz, tiszteletdíj nélküli koncertfellépést igazolni. A tiszteletdíj nélkül teljesítendő koncertek határideje: 2022. május 31.
Az ösztöndíjas művésznek az ösztöndíjas időszak alatti művészi teljesítményéről az alábbiak szerint kell beszámolnia:
3. Az ösztöndíjas művésznek részt kell vennie a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. szervezésében 2022. májusáig megvalósuló ún. ösztöndíjas beszámoló hangversenyen.
A Pályázati felhívással kapcsolatos kérdéseket a pályázó a zeneieloadomuveszetiosztondij@alkotomuveszet.hu e-mailcímen jelezheti!
https://alkotomuveszet.hu/fischer-annie-zenei-eloadomuveszeti-osztondij/

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum