Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mészáros Lázár ösztöndíj
Kiíró:
Honvédelmi Minisztérium
Határidő:
07/17/2020
Érvényes:
07/17/2020
Tárgymutató:
ösztöndíj, honvédségi, Mészáros Lázár
Pályázhat:
felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók
A kiíró(k) adatai
Pályázati felhívás honvédségi ösztöndíjra

A Mészáros Lázár ösztöndíjat elnyert hallgatókkal köthető ösztöndíjszerződésekről,
valamint az ösztöndíjak folyósításának rendjéről szóló 45/2017. (VIII. 31.) HM utasítás alapján a katonai oktatást is folytató intézményekben nem megszerezhető végzettséget igénylő beosztások feltöltése érdekében Magyarország honvédelmi minisztere pályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium által folyósított ösztöndíj elnyerésére.
Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be a felsőoktatási intézmény nappali munkarendű felsőfokú alapképzésében, mesterképzésében vagy osztatlan képzésében, nappali munkarendű szakképzés keretében hallgatói jogviszonyban álló; továbbá iskolarendszerű, esti, levelező munkarendű vagy távoktatásos formában, szakképzés keretében tanulmányokat folytató tanulók.

Felsőoktatásban vagy felsőfokú szakképzésben az alábbi oldalon található https://www.kormany.hu/download/e/04/d1000/M%C3%A9sz%C3%A1ros%20L%C3%A1z%C3%A1r%20%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADj.zip#!DocumentBrowse
szakokon/szakirányokon tanulóknak lehet pályázni

Ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval köthető, aki:
- 18. életévét betöltötte,
- cselekvőképes,
- magyar állampolgár,
- büntetlen előéletű,
- állandó belföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
- megfelel a honvédségi ösztöndíjas hallgatókra vonatkozó egészségi, pszichikai, fizikai és egyéb alkalmassági követelményeknek,
- hazai iskolarendszerű szakképzésben (ideértve a továbbiakban: a szakképesítés-ráépülés képzés keretében) nappali, esti, levelező, távoktatásos iskolai rendszerben tanulmányokat folytató tanulói jogviszonyban álló, vagy hazai felsőoktatási intézmény nappali tagozatos képzésén vesz részt
- folyamatos tanulmányok folytatását - kivéve az engedélyezett halasztás esetét - vállalja, továbbá
- vállalja, hogy a képzés befejezését követően az MH-val létesített szerződéses szolgálati viszonyát legalább az ösztöndíj folyósításával megegyező ideig fenntartja.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatókkal a Bizottság döntésének közlését követően legkésőbb a szemeszter vagy félév második hónapjának utolsó napjáig, a szemeszter vagy félév kezdetére visszamenő hatállyal lehet ösztöndíjszerződést kötni.
Nem köthető ösztöndíjszerződés azzal a hallgatóval, akivel szemben büntetőeljárás - ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást - van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig.
Az ösztöndíjra pályázatot benyújtó hallgató tudomásulvételével és hozzájárulásával - a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 31. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a szolgálati jogviszony létesítésére vonatkozó feltételekre figyelemmel - a büntetlen előélet és magyar állampolgársággal való rendelkezés feltételének fennállása előzetesen ellenőrizhető.
A tanévenként meghirdetésre kerülő ösztöndíjat elnyert hallgató az ösztöndíjszerződésben a meghatározott szemeszter, illetve félév kezdőnapjától szerződéses állományba vételének időpontjáig ösztöndíjra jogosult.

Az ösztöndíj havi összege a felsőoktatási intézményben tanulók esetében:

- felsőoktatási intézmény hallgatója esetében az illetményalap (44 600 Ft) 300%-a (133 800 Ft);
- szakképző iskola tanulója esetében az illetményalap (44 600 Ft) 150%-a
(66 900 Ft).

A pályázatnak az adatlap szerint tartalmaznia kell:
- A pályázatot benyújtó hallgató személyes adatait (név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám stb.);
- Igazolást a hallgatói vagy tanulói jogviszonyról (oktatási intézmény adatai, neve, címe, elérhetősége, intézményvezető aláírása, pecsét);
- Adatkezelési nyilatkozatot
- Önéletrajzot
A covid-19 járvány következményeként kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a hallgatói vagy tanulói jogviszony igazolása a képző intézmény honlapjáról elérhető, elektronikusan kibocsátott dokumentummal történhet.

Külön csatolni kell:
- Tanulmányi eredményének hiteles igazolása (leckekönyv, bizonyítvány hiteles fénymásolata)
- hatósági erkölcsi bizonyítvány (a pályázat benyújtásakor érvényes)
- államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány másolata
- személyi igazolvány és lakcímkártya másolata

A pályázat beérkezésének határideje legkésőbb 2020. július 17. A pályázatokat írásban (ajánlott tértivevényes elsőbbségi küldeményként) az alábbi címre kell eljuttatni:

Név: Magyar Honvédség Parancsnoksága Személyzeti Csoportfőnökség
Cím: 1135 Budapest, Lehel u. 35-37.
Postai cím: 1885 Budapest, Pf. 25.
Telefon: 06-1-236-52-31
A borítékra rá kell írni: "Pályázat HM ösztöndíjra"
Külön meg kell nevezni a borítékon a megpályázott szakot/szakirányt/ágazatot.

A pályázat elnyerőivel sikeres alkalmassági vizsgálatot követően ösztöndíjszerződés kerül megkötésre.
Pályázattal kapcsolatos felvilágosítást Hajdu Attiláné alezredes, Németh Annamária főhadnagy és Csibrik Ferencné törzszászlós ad (tel.: 06/30/344-04-90/27-071, 27-079, 27-138) e-mail: hajdu.attilane@hm.gov.hu, nemeth.annamaria@hm.gov.hu, csibrik.ferencne@hm.gov.hu).
Az erre a célra létrehozott bizottság a beadott pályázatok előzetes elfogadásáról 2020. július 26-ig dönt. A befogadott pályázatot beadók alkalmassági vizsgálata tervezetten augusztus és szeptember hónapban kerül lefolytatásra. A pontos időpontról e-mail-ben kapnak az érintettek tájékoztatást.
A hiányosan, rosszul kitöltött pályázatok hiánypótlására az értesítéstől számított 5 munkanapos határidőn belül van lehetőség. A hiányos, határidőn túl beküldött pályázatok érvénytelen pályázatként kizárásra kerülnek.

Hírek a Főoldalról


Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum